Kwaliteitsbewaking

Kwaliteitsbewaking

Kwaliteitsstatuut

In mijn praktijk is het door de overheid goedgekeurd kwaliteitsstatuut van mijn praktijk ter inzage aanwezig.
Per 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders van ‘geneeskundige GGZ’ verplicht om over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut te beschikken. Het model kwaliteitsstatuut wordt gedragen door de beroeps- en brancheverenigingen in de GGZ en is daarmee een veldnorm.

Visitatie

LVVP-visitatielogoOp  14 juni 2021 heb ik met goed gevolg deelgenomen aan het vijfjaarlijks visitatietraject, inclusief praktijkvisitatie van de beroepsbelangenvereniging Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Dit betekent dat mijn praktijk is gecertificeerd tot 13 juni 2026. Visitatie betekent letterlijk: bij collega’s op bezoek gaan. Het belangrijkste doel van visitatie is een verbeterproces op gang te brengen, de kwaliteit van de praktijkvoering te verhogen en waar nodig aan te scherpen. Visitatie laat zien wat de sterke en zwakke kanten van de praktijkvoering zijn. Voor LVVP leden is 5-jaarlijkse visitatie een verplicht onderdeel van het lidmaatschap. Visitatie is een toetsinstrument voor borging van de kwaliteitseisen zoals verwoord in de LVVP brochure “kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde praktijk”. Zie voor meer informatie het kwaliteitsbeleid van de LVPP https://lvvp.info/wp-content/uploads/2020/10/Kaliteitsbeleid-LVVP-2020-II.pdf

Intervisie bijeenkomsten en samenwerkingsovereen komst  

Tijdens intervisie worden diagnostiek, indicatiestelling, en behandeling van de patiënt geanonimiseerd besproken waarbij de privacywet van toepassing is en het functioneren van de therapeut. De intervisiegroep toetst elkaar op kwaliteit, deskundigheid en effectiviteit van handelen. Het betreft een eis voor herregistratie van de verschillende registers van specifieke beroepsverenigingen. De frequentie van de bijeenkomst is rond de 6 weken.

Overleg met huisarts/verwijzer over (medicamenteuze) behandelindicatie met schriftelijke toestemming van patiënt(e).

 • verwijslijnen met onafhankelijke en gewaardeerde samenwerkingspartners:
  • Joep Roeffen, Klinisch Psycholoog BIG:39050143725: www.jeugd-relatiepsychotherapie.nl
  • Anneke Notermans, Klinisch Psycholoog, Klinisch Neuropsycholoog, Gz-psycholoog en Psychotherapeut BIG: 69041590025;89041590016, www.psychotherapie-eindhoven.nl
  • Maries Roosen, GZ psycholoog BIG:19049939525, www.mariesroosenpsychologie.nl
  • Julia Jorna, Klinisch Psycholoog (BIG 89063257425) en Psychotherapeut (19063257416), www.juliajorna.nl 
  • Joland Widdershoven: MFN-register Familiemediator en KIES (Kind In En Scheiding), www.widdershovenmediation.nl 
  • Birgit Brevé: scheidingsspecialist en ADR registermediator, www.innerfamily.nl 

Richtlijnen behandelaanbod, beroepscode en tuchtcollege

Kwaliteitszorg volgens richtlijnen behandelaanbod van het Trimbos Instituut, www.trimbosinstituut.nl; hanteren van beroepscode voor psychologen en psychotherapeuten, www.psynip.nl en www.psychotherapie.nl, daarnaast vallen Gz-psychologen en psychotherapeuten onder het tuchtrecht, www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

Effectiviteit van Psychoanalytische Psychotherapie en EFT for Couples

Psychoanalytische psychotherapieën zijn wetenschappelijk onderzocht en de effectiviteit ervan is bewezen. Zie voor meer informatie de Nederlandse Vereniging van Psychoanalytische Psychotherapie, www.nvpp.nl onder het kopje onderzoek en literatuur.

Emotionally Focused Therapy for Couples is wetenschappelijk onderzocht en de effectiviteit ervan is bewezen. Zie voor meer informatie de vereniging voor Emotionally Focused Therapy for Couples, www.eft.nl onder het kopje ‘wat is eft?’ en dan ‘onderzoek’.

Psychotherapiepraktijk von Essen is ook te vinden op www.psychotherapeut-info.nl.