Over mij & kwaliteitsbewaking

Over mij

Mijn naam is Luisa von Essen, ik ben  boven de 40 jaar oud en ben van Duits-Nederlandse afkomst. Indien gewenst, kan de behandeling ook in het Duits gegeven worden. Sinds  rond 20 jaar woon, studeer en werk ik in Nederland.

Met veel plezier en enthousiasme oefen ik mijn beroep uit. Ik ben gespecialiseerd in het psychoanalytisch diagnosticeren en behandelen van volwassenen met persoonlijkheids- en relatieproblematiek in de ambulante individuele therapieomgeving (setting). Daarnaast heb ik ervaring opgedaan in groepstherapie binnen de dagklinische setting. Voor meer informatie over mijn specialisaties verwijs ik u naar het tabblad ‘Voor wie’.

Persoonlijke zienswijze op het behandelen

Ik ben nieuwsgierig naar wat mensen beweegt. De mens is complex in zijn drijfveren. Hij/zij ervaart bij tijden zoveel problemen dat hij/zij niet meer in staat is om met enige afstand naar zichzelf, de ander en de interactie te kijken. Samen met de patiënt(e) ga ik op zoek naar diens gevoelens, gedachten, fantasieën, verlangens en intenties om zo te helpen zichzelf te begrijpen en van daaruit meer zichzelf in het contact met de ander te worden.

Kwaliteitsbewaking

Reeds behaalde opleidingen en deskundigheidsbevordering

 • universitaire Bachelor Psychologie (2007) aan de Universiteit Leiden en Masterstudie Psychologie (2008) aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
 • overheidsregistratie voor het uitoefenen van het beroep Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut: deze dient de kwaliteitsbevordering en –bewaking op basis van de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG), www.bigregister.nl :
  • de tweejarige post-master opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog (2009-2010), BIG registernummer: 49914011725
  • de driejarige post-Gezondheidszorgpsycholoog opleiding tot Psychotherapeut (2011-2013),BIG registernummer: 69914011716
 • Inhoudelijke specialisatie
  • de driejarige post-psychotherapeutische opleiding tot Psychoanalytische Psychotherapeut (2013-2016) van de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging van Psychoanalytische Psychotherapie, www.nvpp.nl
  • deskundigheidsbevordering middels regelmatige deelname aan conferenties, cursussen en workshops.
  • partnerrelatie therapie: Emotionally Focused Therapy for Couples, www.eft.nl. Basis kwalificatie afgerond in 2017, verdieping kwalificatie tot aanvullend getrainde EFT Registertherapeut afgerond in september 2018.

BIG Registratie

De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) regelt onder meer de bevoegdheid om een beroep in de individuele gezondheidszorg te mogen uitoefenen. Alleen wie aan de wettelijke opleidingseisen heeft voldaan, kan zich laten inschrijven in het BIG-register. Ik ben ingeschreven in het BIG-register www.bigregister.nl

In de wet BIG wordt een onderscheid gemaakt tussen de verschillende beroepen.
Ik heb een BIG-registratie als gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog artikel 3) en een BIG-registratie als psychotherapeut (artikel 3),  welke staat voor een door de overheid beschermde titel en kwaliteitsregistratie.

Werkervaring

 • werkervaringen opgedaan in de ambulante, (dag)klinische setting voor patiënten met ontwikkelings-, persoonlijkheids- en relatieproblematiek binnen de Generalistische Basis en Gespecialiseerde (psychoanalytische) GGZ.
 • samenvatting CV:
  • GGZ Drenthe: ontwikkelings- en persoonlijkheidsproblematiek
  • Nederlands Psychoanalytisch Instituut (NPI) in Utrecht en Amsterdam: persoonlijkheidsproblematiek
  • GGZ Eindhoven: ambulante en (dag)klinische setting, o.a. De Wende: persoonlijkheidsproblematiek
  • GGZ Momentum: ambulante en dagklinische setting, verslaving-, eet- en persoonlijkheidsproblematiek

Kwaliteitsstatuut

In mijn praktijk is het door de overheid goedgekeurd kwaliteitsstatuut van mijn praktijk ter inzage aanwezig.
Per 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders van ‘geneeskundige GGZ’ verplicht om over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut te beschikken. Het model kwaliteitsstatuut wordt gedragen door de beroeps- en brancheverenigingen in de GGZ en is daarmee een veldnorm.

Visitatie

LVVP-visitatielogoOp 7 december 2016 heb ik met goed gevolg deelgenomen aan het vijfjaarlijks visitatietraject, inclusief praktijkvisitatie van de beroepsbelangenvereniging Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Dit betekent dat mijn praktijk is gecertificeerd tot 7 december 2021. Visitatie betekent letterlijk: bij collega’s op bezoek gaan. Het belangrijkste doel van visitatie is een verbeterproces op gang te brengen, de kwaliteit van de praktijkvoering te verhogen en waar nodig aan te scherpen. Visitatie laat zien wat de sterke en zwakke kanten van de praktijkvoering zijn. Voor LVVP leden is 5-jaarlijkse visitatie een verplicht onderdeel van het lidmaatschap. Visitatie is een toetsinstrument voor borging van de kwaliteitseisen zoals verwoord in de LVVP brochure “kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde praktijk”.

Intervisie bijeenkomsten en samenwerkingsovereenkomst (waarneming bij langdurige ziekte of vakantie, dossier- en behandeloverdracht bij overlijden van behandelaar) met collega behandelaren


Tijdens intervisie worden diagnostiek, indicatiestelling, en behandeling van de patiënt geanonimiseerd besproken waarbij de privacywet van toepassing is en het functioneren van de therapeut. De intervisiegroep toetst elkaar op kwaliteit, deskundigheid en effectiviteit van handelen. Het betreft een eis voor herregistratie van de verschillende registers van specifieke beroepsverenigingen. De frequentie van de bijeenkomst is rond de 6 weken.

 • Tevens vindt er onderlinge waarneming bij langdurige vakantie of ziekte plaats. Daarnaast wordt door collega Anneke Notermans ook de dossier- en behandeloverdracht bij overlijden van behandelaar L. von Essen geregeld. In dergelijke gevallen neemt desbetreffende collega contact met u op. Anneke Notermans: Klinisch Psycholoog, Klinisch Neuropsycholoog, Psychotherapeut, Gz-psycholoog: www.psychotherapienotermanseindhoven.nl en https://psychotherapie-eindhoven.nl

overleg met huisarts/verwijzer over (medicamenteuze) behandelindicatie met schriftelijke toestemming van patiënt(e).

 • verwijslijnen met onafhankelijke en gewaardeerde samenwerkingspartners:
  • Joep Roeffen, Klinisch Psycholoog BIG:39050143725: www.jeugd-relatiepsychotherapie.nl
  • Anneke Notermans, Klinisch Psycholoog, Klinisch Neuropsycholoog, Gz-psycholoog en Psychotherapeut BIG: 69041590025;89041590016, www.psychotherapie-eindhoven.nl
  • Maries Roosen, GZ psycholoog BIG:19049939525, www.mariesroosenpsychologie.nl
  • Joland Widdershoven: MFN-register Familiemediator en KIES (Kind In En Scheiding), www.widdershovenmediation.nl 

Richtlijnen behandelaanbod van het Trimbos Instituut

Kwaliteitszorg volgens richtlijnen behandelaanbod van het Trimbos Instituut, www.trimbosinstituut.nl; hanteren van beroepscode voor psychologen en psychotherapeuten, www.psynip.nl en www.psychotherapie.nl, daarnaast vallen Gz-psychologen en psychotherapeuten onder het tuchtrecht, www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

Effectiviteit van Psychoanalytische Psychotherapie

Psychoanalytische psychotherapieën zijn wetenschappelijk onderzocht en de effectiviteit ervan is bewezen. Zie voor meer informatie de Nederlandse Vereniging van Psychoanalytische Psychotherapie, www.nvpp.nl onder het kopje onderzoek en literatuur.

Lid van beroeps- en belangenvereniging

 • Nederlandse Vereniging van Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP)
 • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)

Inschrijvingen

 • inschrijving bij Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 61221058.
 • Algemeen Gegevens Beheer (AGB-code) van zorgaanbieders: AGB code persoonlijk: 94-014909 en AGB code praktijk: 94-060958
 • BTW identificatienummer: NL002439862B78. Als zorgaanbieder is de praktijk vrijgesteld van BTW.

Taalbeheersing

 • Nederlands (vloeiend)
 • Duits (moedertaal)
 • Engels (onvoldoende, inadequate)

Psychotherapiepraktijk von Essen is ook te vinden op www.psychotherapeut-info.nl.