Werkwijze en hoe te handelen bij een crisis?

Aanmeld- en behandelstop in verband met tijdelijke sluiting van mijn psychotherapiepraktijk vanaf 26 september 2023, vanaf dit moment ben ik als psychotherapeut niet praktiserend. Overal waar psychotherapeut staat kunt u psychotherapeut niet praktiserend lezen.

Mogelijk vanaf lente 2024 is er weer volop behandelcapaciteit beschikbaar. Voor eventuele wijzingen hieromtrent graag mijn website consulteren. 

Werkwijze

Psychotherapie Praktijk Eindhoven

De praktijk

Aard van de behandeling

Psychoanalytische Psychotherapie

Psychoanalytische psychotherapie richt zich op bewustwording en begrijpen van ontstaan en voortbestaan van psychische en relationele problemen. (On)bewuste motieven, gevoelens, gedachten en verlangens sturen de handelswijze van mensen. De wisselwerking tussen genetische factoren en ervaringen uit de kindertijd maar ook latere en huidige levensgebeurtenissen hebben invloed op het beeld wat iemand heeft van zichzelf en anderen, het ontwikkelen van waarde en vertrouwen in relatie tot zichzelf en anderen en het gevoel van eigenheid (autonomie) en verbondenheid met de ander.

Doel van de psychotherapie is te helpen bij het verkrijgen van een gevoel van identiteit, authenticiteit en eigenheid, vertrouwen en verbondenheid, flexibiliteit en verantwoordelijkheid, het doorbreken van hardnekkige en disfunctionele herhalingspatronen zodat er doorgang ontstaat voor verwerking van psychische problemen. Dit helpt de patiënt(e) zijn/haar leven gezonder en bewuster vorm te geven en vrijere keuzes te maken. Daarnaast is het doel van de psychotherapie dat de patiënt(e) leert om zelf het bewustwordingsproces te kunnen toepassen door de functie en betekenis van problemen/klachten te achterhalen en ermee om te gaan.

De frequentie is een of twee keer per week met een duur van 45 minuten per sessie. De behandelduur kan variëren en is afhankelijk van uw klachten. Zie voor meer informatie https://www.nvpp.nl/behandelvormen/behandelvormen-psychoanalytische-psychotherapie/ of  Specificatie aard van de behandeling

Emotionally Focused Therapy (EFT) for Couples

Deze therapievorm leunt op drie theoretische pijlers: de hechtingstheorie, het intrapsychische en experientiële belevingsaspect en het interactionele en systemische aspect. EFT is gericht op het verhelderen, beleven en verdragen van eigen en onderlinge belevingen en het verkrijgen van inzicht in interactie- en hechtingspatronen. Doel van de therapie is om hechtingsblessures te helen en de verbinding tussen de partners te verstevigen. Zie voor meer informatie www.eft.nl

Werktijden

Werktijden zijn op woensdag tussen 9 en 17 uur.

Crisis

Intake-, onderzoeks- en behandelgesprekken kunnen ontregelend werken waardoor u extra hulp nodig hebt. Tijdens deze gesprekken besteden we aandacht aan de manier waarop u daarmee om kunt gaan.

Als u binnen kantooruren (woensdag tussen 9 en 17 uur) in een crisissituatie komt, kunt u telefonisch contact opnemen met mij: 040 – 84 52 785

Als u mij niet kunt bereiken of wanneer u buiten kantooruren hulp nodig heeft, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts of de huisartsenpost. Zij kunnen u in contact brengen met de crisisdienst van de GGZ of u doorverwijzen naar de Afdeling Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis. Vermeld daarbij het behandelplan en uw eventuele medicatie.

Huisartsenpost voor het gebied Eindhoven:

Huisartsenpost Eindhoven

Maandag t/m vrijdag: van 17.00 uur ’s avonds tot 08.00 uur de volgende ochtend.
In het weekend en op feestdagen: vanaf zaterdagochtend 08.00 uur t/m maandagochtend 08.00 uur.

Bij een levensbedreigende situatie belt u 112.

Verloop van het behandeltraject

U kunt zich aanmelden door een intakegesprek aan te vragen. Tijdens de intake wordt getoetst of uw hulpvraag aansluit bij mijn behandelaanbod. Zo ja, kan de behandeling gestart worden. Zo nee, zal ik u adviseren over een passend behandelaanbod elders.

Wanneer u op onderstaande plus iconen klikt, krijgt u een indruk hoe het verloop van de behandeling eruit ziet – van aanmelden tot afronden van de behandeling. Onderstaande stappen geven een goede indicatie voor het verloop van de behandeling. Uiteraard is elke behandeling en het verloop ervan maatwerk en kijk ik binnen het kader van de therapeutische verantwoordelijkheid naar uw behoeften hieromtrent. Ik pas de behandelstrategie hierop aan zodat de behandeling het meest efficiënt en effectief is.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door mij te bellen en/of een voicemail bericht achter te laten, ik bel u dan zo spoedig mogelijk terug. Dit telefoongesprek dient ervoor om een eerste inschatting te maken of uw hulpvraag aansluit bij mijn behandelaanbod en of uw behandeling financieel haalbaar is. Indien wij na het telefoongesprek besluiten om een afspraak te maken voor het eerste gesprek (intake), stuur ik u een aanmeldformulier toe.


Eveneens verzoek ik u om de verwijsbrief van de huisarts bij te voegen. Hierbij is het belangrijk om alvast te toetsen of de verwijsbrief aan de voorwaarden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar voldoet, zoals hieronder aangegeven:  • Naam, adres en woongegevens van de verwijzer

  • Functie en AGB-code van de verwijzer

  • Naam, adres en woongegevens van de patiënt(e)

  • Geboortedatum van de patiënt(e)

  • De datum van verwijzing (vóór datum van aanvang eerste afspraak, deze mag maximaal een half jaar voor het eerste behandelcontact liggen)

  • Specifiek vermelden dat er sprake dan wel vermoeden is van een psychische stoornis middels een DSM-V classificatie

  • Verwijzing voor een behandeling in de Gespecialiseerde GGZ, bij voorkeur op naam van psychotherapeute

  • Handtekening en stempel van de verwijzer


Nadat ik de verwijsbrief van u ontvangen heb en getoetst heb op geldigheid, zal ik contact met u opnemen voor het maken van een afspraak. Voor het eerste gesprek verzoek ik u om uw legitimatiebewijs mee te nemen. Tijdens het eerste gesprek ben ik als zorgaanbieder verplicht het identiteitsbewijs te controleren om te zien of die gegevens overeenkomen met het burgerservicenummer (BSN).

Onderzoeksgesprek(ken): intake

De intake bestaat uit een of meerdere gesprekken, waarbij het eerste gesprek doorgaans een uur duurt. Deze gesprekken dienen ervoor om de klachten, levensgeschiedenis en hulpvraag in kaart te brengen en vervolgens te toetsen of mijn behandelaanbod hierbij aansluit of dat een ander behandelaanbod passend zou zijn. Eerste intakegesprek: In dit gesprek zal de focus liggen op de hulpvraag, behandelaanbod, verwachtingen en (financiële) kader van de behandeling. Aan het einde van dit gesprek vraag ik u om uw levensverhaal te schrijven waarin u uw levensgeschiedenis in kaart brengt en van waaruit u uw klachten probeert te begrijpen. Ik vraag u dan dit levensverhaal tijdig naar mij op te sturen voorafgaande aan het tweede gesprek – alleen als het tot een tweede gesprek komt en u ertoe bereid bent en ik dit als nodig acht. Volgende intakegesprekken: Aan de hand van of zonder het levensverhaal stel ik u verdiepende vragen over de kwaliteit van relaties in uw huidige gezin en uw gezin van herkomst, familie- en vriendenkring, uw functioneren op verschillende levensgebieden, zoals studie/werkgebied, het omgaan met  financiën en aanwezigheid van somatische klachten en medicatie.


Aan de hand van de klachtenvragenlijst HONOS+ wordt de zorgvraag getypeerd.


Adviesgesprek en mogelijke verwijzing

Tijdens het adviesgesprek zet ik de onderzoeksbevindingen omtrent het ontstaan en voortbestaan van uw klachten uiteen, geef ik de zorgvraagtypering op basis van de HONOS+ weer en geef ik mijn op maat gemaakt behandeladvies voor uw klachten. Ik ben ook benieuwd in hoeverre u zich hierin herkent. Als behandeling bij mijn praktijk mogelijk is, wordt er in het adviesgesprek een diagnose –behandelplan – behandelovereenkomst (DBB) opgesteld. Deze overeenkomst wordt zowel door u als door mij ondertekend. Deze overeenkomst voldoet aan de eisen die vanuit de Wet op de Geneeskundige BehandelOvereenkomst (WGBO) gesteld worden en die op 1 april 1995 in werking is getreden. Deze wet versterkt de positie van de cliënt ten opzichte van o.a. psychologen/psychotherapeuten. In deze wet is onder meer het volgende geregeld: recht op informatie, toestemmingsvereiste voor de behandeling, de plicht om een cliëntendossier aan te leggen, recht op inzage in het cliëntendossier, geheimhouding van de cliëntengegevens.


Mogelijk volgt n.a.v. de resultaten uit het adviesgesprek een terugverwijzing naar de huisarts met daarin een gericht en beargumenteerd advies voor diagnostiek en/of behandeling bij een collega-psychotherapeut of GGZ instelling. De ‘match’ is een belangrijke factor voor het slagen van de psychotherapie. Tijdens het adviesgesprek ga ik u vragen of u voldoende ‘klik’ ervaart met mij en of u vertrouwen hebt om met mij een therapeutische relatie te kunnen opbouwen.

Start en evaluatie van de behandeling

Conform de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).


Indien wij in het adviesgesprek overeen gekomen zijn om de psychotherapie te starten, vraag ik u om een behandelplan te tekenen. Hierin staan de klachten, onderzoeksbevindingen en hulpvraag beschreven, zoals besproken in het adviesgesprek. Dit gedeelte vraag ik u om voor gezien te tekenen.


De zorgverlener (psychotherapeute) binnen de geestelijke gezondheidszorg wordt verplicht gesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en zorgverzekeraars om toetsing van het behandelresultaat en zorgvraagtypering middels afname van vragenlijsten, genaamd Routine Outcome Monitoring (ROM ) en HONOS+ te realiseren. Bij intake, einde van het behandeljaar en einde van de behandeling wordt gevraagd om deze vragenlijsten in te vullen. De resultaten worden samen met u bekeken en geïnterpreteerd binnen het psychotherapieproces en de zorgvraag getypeerd. De zorgverzekeraars en het Ministerie VWS stellen de eis dat deze ROM resultaten en gegevens over het zorgtraject vervolgens geanonimiseerd en versleuteld volgens diagnosecodes naar de centrale databank van respectievelijk de Stichting Vrijgevestigde ROMmen en Stichting Benchmark GGZ en de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) gestuurd worden. Wanneer u niet akkoord gaat met het versturen van deze aanlevering kunt u de ROM gegevens weigeren en daarnaast voor de NZA aanlevering een privacy verklaring invullen en dan ontslaat u mij van deze plicht. Specifieke informatie rondom deze kwestie kunt u bij mij opvragen en zal ik u dit formulier doen toekomen.


Naast het behandelplan te tekenen vraag ik u om de bijlagen over vergoeding, kosten, betalingsvoorwaarden, reglementen, ROM, NZA aanlevering en het toestemmingsformulier voor overleg met de huisarts voor gezien dan wel akkoord te tekenen. Het behandelplan met bijlagen krijgt u mee voor uw eigen administratie. Ook de huisarts/verwijzer krijgt een kopie hiervan wanneer u mij hiervoor schriftelijk toestemming verleent. Zo niet, moet ik vanwege de meldplicht naar de verwijzer kort een brief schrijven waarin ik uw status van de behandeling weergeef. Uiteraard is het ook mogelijk om in overleg met u een brief op te stellen waarin u zelf aangeeft welke vertrouwelijke informatie er wel mag vermeld worden. Vervolgens start de behandeling. Bij een psychotherapeutische behandeling vinden er gesprekken plaats met een frequentie van een of twee behandelsessies per week op een vaste dag en een vast tijdstip.


Ik evalueer tijdig en periodiek met u over de voortgang van de behandeling. Evaluatie van de behandeling vindt doorgaans ieder half jaar of/en aan het einde van de behandeling plaats middels een gesprek met u en eventueel met uw naasten over de efficientie en effectiviteit van het behandelplan, therapeutisch proces en behandelrelatie en wordt daarnaast getoetst met vragenlijsten ROM (klachtvragenlijst (Brief Symptom Inventory, BSI en clienttevredenheidsvragenlijst, en Consumer Quality Index, CQI) en HONOS+ voor de zorgvraagtypering.


Afronden van de behandeling

Bij voorkeur in samenspraak met mij wordt het behandelcontact afgerond en teruggekeken op uw behandelproces. Bij voorkeur tijdens de laatste therapiegesprekken zal ik u vragen om een afsluitende ROM vragenlijst (BSI vragenlijst) in te vullen en gaan we daarnaast het therapieproces en clienttevredenheid (CQI vragenlijst), o.a. de therapeutische behandeling en relatie evalueren. Indien u mij schriftelijk toestemming verleent, zal ik de verwijzer een afsluitende brief sturen, waarin de aanmeldreden, behandelbeloop en resultaten en mogelijk behandeladvies voor verwijzing staan beschreven. Deze brief zal ik samen met u bespreken en ik zal daarin opnemen in hoeverre u zich in de evaluatie van uw therapieproces herkent. Uiteraard krijgt u ook deze brief mee naar huis. Indien u niet wenst dat ik uitgebreid verslag doe naar uw huisarts/verwijzer, dan ben ik alsnog verplicht om de status van uw behandeling door te geven. Indien tijdens het therapieproces blijkt dat verwijzing of ontslag geïndiceerd is of door u gewenst wordt, zal ik het behandelcontact in samenspraak met u afronden en u zo nodig terugverwijzen naar uw huisarts/verwijzer.