Voor verwijzers

Overleg

Aanmeld- en behandelstop in verband met tijdelijke sluiting van mijn psychotherapiepraktijk vanaf 26 september 2023, vanaf dit moment ben ik als psychotherapeut niet praktiserend. Overal waar psychotherapeut staat kunt u psychotherapeut niet praktiserend lezen.

Mogelijk vanaf lente 2024 is er weer volop behandelcapaciteit beschikbaar. Voor eventuele wijzingen hieromtrent graag mijn website consulteren. 

Er is momenteel een aanmeld- en behandelstop voor individuele psychotherapie en EFT relatietherapie.

Voor een kennismaking, overleg of informatie over de praktijk kunt u mij bellen 040 – 845 27 85 en een bericht achterlaten. Ik neem dan zo snel mogelijk contact met u op.

Met schriftelijke toestemming van de patiënt(e) rondom informatieverstrekking ben ik graag bereid om u antwoord te geven op uw vragen betreffende de psychodiagnostiek, indicatie, behandelverloop en behandeladvies. Ik houd u dan schriftelijk op de hoogte en dit gebeurt na de intakeprocedure en nadat de behandeling is afgerond.

Verwijzing –

Behandelstop ivm tijdelijke sluiting praktijk vanaf 26 september 2023, vanaf dit moment ben ik als psychotherapeut niet praktiserend. 

Mogelijk vanaf lente 2024 is er weer volop behandelcapaciteit beschikbaar. Voor eventuele wijzingen hieromtrent graag mijn website consulteren. 

Er is momenteel een aanmeld- en behandelstop voor individuele psychotherapie en EFT relatietherapie.

U kunt naar de praktijk verwijzen voor zorg uitsluitend vanuit de Gespecialiseerde GGZ.

Verwijsbrief
Als u als verwijzer een patiënt wilt aanmelden, vraag ik een verwijsbrief van u. In de verwijsbrief dienen een aantal gegevens te worden opgenomen. Wanneer een patiënt zichzelf aanmeldt met het aanmeldformulier heeft de patiënt ook een verwijsbrief nodig. Voor een correcte verwijzing naar mijn praktijk is het van belang om onderstaande gegevens op te nemen in de verwijzing:

 • Naam, adres en woongegevens van de verwijzer
 • Functie en 8-cijferige zorgverlener AGB-code van de verwijzer
 • Naam, adres en woongegevens van de patiënt(e)
 • Geboortedatum van de patiënt(e)
 • De datum van verwijzing (vóór datum van aanvang eerste afspraak, deze mag maximaal een half jaar voor het eerste behandelcontact liggen)
 • Specifiek vermelden dat er sprake dan wel vermoeden is van een psychische stoornis middels een DSM-V classificatie
 • Verwijzing voor een behandeling in de Gespecialiseerde GGZ, bij voorkeur op naam van psychotherapeute
 • Handtekening en stempel van de verwijzer
Uitleg: format verwijsbrief GGZ

Voor uw gebruikersgemak kunt u op onderstaande link klikken en dan kunt u op basis daarvan uw verwijsbrief aanmaken.

format verwijsbrief huisarts  (bron LVVP)

Doelgroep patiënt(e)

De zorg kan zowel in het Nederlands als in het Duits geboden worden.

Ik ben gespecialiseerd in het behandelen van de volgende DSM-V classificatie stoornissen:

 • Persoonlijkheid: narcistisch, ontwijkend, afhankelijk en obsessief-compulsief
 • Stemming: depressie en dysthyme stoornis: licht, matig
 • Angst: sociale angst, angststoornis NAO

Daarnaast behandel ik de volgende klachten – mits zij niet invaliderend van aard zijn in werk en relaties:

 • Overige persoonlijkheidsstoornissen: borderline, theatraal en paranoïde
 • Bepaalde angststoornissen: dwangstoornis (Obsessief-Compulsieve Stoornis, OCS), fobie, hypochondrie, paniekstoornis, Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS)
 • Eetstoornis
 • Verslavingsproblematiek: gokken, kopen, softdrugs, seks en alcohol

Wanneer u op onderstaande plus iconen klikt, krijgt u een indruk welke soort klachten ik behandel en waarin ik ben gespecialiseerd.

Uw patiënt(e) is redelijk tot goed maatschappelijk geïntegreerd en hij/zij functioneert over het algemeen in relaties en op het werk maar hij/zij ondervindt klachten bij bijvoorbeeld:

Identiteit

Hij/zij ervaart ernstige zelftwijfel over wie hij/zij is, wat hij/zij wil en waar zijn/haar kwaliteiten liggen met als gevolg dat hij/zij onbevredigde keuzes maakt op het gebied van relaties, familie, werk en studie.


Hij/zij lijdt aan zingevingsproblematiek en vervreemding van het eigen gevoel.


Hij/zij ervaart moeite in het hanteren van gepaste afstand en nabijheid in relaties: hij/zij heeft moeite bij het erkennen en bewaken van grenzen bij zichzelf en bij anderen; hij/zij kan zichzelf verliezen in de beleving/belangen van de ander; hij/zij heeft moeite om een positie in te nemen, voor eigen belangen op te komen (autonomieproblematiek) en zijn/haar eigenheid te bewaren.

Zelfwaarde

Hij/zij worstelt met zijn/haar zelfbeeld en voelt zich onzeker over zijn/haar kwaliteiten; hij/zij stelt hoge eisen aan zichzelf en aan anderen mogelijk vanuit onverdraagzaamheid dat hij/zij of de ander niet perfect is.

Vertrouwen

Hij/zij zondert zichzelf af vanuit angst voor misbruik van vertrouwen; hij/zij heeft moeite zichzelf afhankelijk op te stellen en om hulp te vragen.

Relaties

Hij/zij ondervindt problemen in het aangaan en behouden van diepgaande en gelijkwaardige relaties.


Hij/zij zorgt voor anderen ten koste van zichzelf; hij/zij past zich aan anderen aan, hij/zij of de ander mag niet boos worden uit angst voor afwijzing en verlating.


Hij/zij heeft moeite zich kwetsbaar op te stellen en heeft behoefte aan bevestiging of bewondering. Bij uitblijven hiervan ervaart hij/zij verdriet, angst of boosheid.


Hij/zij heeft moeite de juiste levenspartner te vinden. Vanuit de moeite om alleen te zijn, gaat hij/zij van de ene relatie naar de andere of blijft hij/zij tegen beter weten in bij een partner die niet bij hem/haar past of die hij/zij niet meer wil.


Hij/zij ervaart grote emotionele afstand binnen zijn/haar relatie, hij/zij heeft moeite zich verbonden te voelen met de ander. Hij/zij heeft moeite om ruimte te geven aan de ander of hij/zij heeft moeite de grenzen van de ander te respecteren; hij/zij heeft moeite gezonde afhankelijkheid en onafhankelijkheid t.o.v. zijn/haar partner te ervaren.


Hij/zij heeft moeite de ander te accepteren als anders dan zichzelf; hij/zij wil naadloos begrepen worden zonder dat hij/zij zich uitspreekt. Hij/zij ervaart moeite in het uiten van behoeftes en verdragen van andermans behoeftes; hij/zij raakt verzeild in verwijten.


Hij/zij heeft ruzies over het opvoeden van kinderen en onvervulde kinderwens.


Hij/zij heeft moeite bij het verwerken van het scheidingsproces.

Werk

Hij/zij heeft weinig zicht op zijn/haar draagkracht bevorderende en belemmerende factoren binnen werk- en privésfeer.


Hij/zij vertoont perfectionistisch gedrag of stelt taken uit vanwege faalangst; hij/zij heeft moeite bij het nemen van adequate verantwoordelijkheden en hij/zij heeft moeite om taken te delegeren.


Hij/zij ondervindt problemen in de omgang met autoriteiten en kan hiërarchieverschillen lastig verdragen.

Stemming

Hij/zij voelt somberheid en gevoelens van leegte en eenzaamheid.


Hij/zij kan moeilijk met verlieservaringen omgaan.

Al deze klachten kunnen leiden tot onbevredigde of conflicterende (intieme) relaties, isolement, geen carrière kunnen maken, burn-out of andere psychosomatische ziektes, ziekteverzuim, ineffectieve wisselingen van baan of onafgemaakte of vertraagde studies.

Om optimaal te kunnen profiteren van deze psychotherapie bespeurt uw patiënt(e) nieuwsgierigheid in zichzelf, wil hij/zij begrijpen wat er omgaat in hem/haarzelf en anderen, is hij/zij geïnteresseerd in de interactie, en is hij/zij op zoek naar betekenisverlening. Hij/zij is sterk gemotiveerd om te willen veranderen van binnenuit.

Contra-indicaties

Mijn behandelaanbod in deze vrijgevestigde praktijk is er niet op toegerust om de volgende symptomen en problematieken te behandelen:

 • Acute crisis, suïcidedreiging en ernstige depressie
 • Agressie: moeite in het bedwingen van verbale en fysieke agressie
 • Anti-sociale persoonlijkheidsstoornis
 • Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
 • Bipolaire stoornis
 • Dissociatieve stoornissen, o.a. Dissociatieve Identiteit Stoornis (DIS)
 • Duidelijk verslavingsgedrag met bestaand middelengebruik: drugs- en alcoholafhankelijkheid
 • Eetstoornis in een levensbedreigend stadium
 • Psychotische stoornissen: o.a. schizofrenie, waanstoornis
 • Ernstige psychosociale problemen: werk, relaties, financiën, huisvesting, problemen met politie en justitie