Vergoeding

Vergoeding

Aanmeld- en behandelstop in verband met tijdelijke sluiting van mijn psychotherapiepraktijk vanaf 26 september 2023, vanaf dit moment ben ik als psychotherapeut niet praktiserend. Overal waar psychotherapeut staat kunt u psychotherapeut niet praktiserend lezen.

Mogelijk vanaf lente 2024 is er weer volop behandelcapaciteit beschikbaar. Voor eventuele wijzingen hieromtrent graag mijn website consulteren. 

Om in aanmerking te komen voor de Gespecialiseerde GGZ hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts in Nederland.

De Gespecialiseerde GGZ valt onder de verzekerde zorg in de basisverzekering (op basis van de Zorgverzekeringswet). Het verplichte eigen risico voor 2022 is € 385 mits u het bedrag niet hebt verhoogd.

Het percentage van de vergoeding van uw behandeling is afhankelijk van uw soort verzekeringspolis (budget-, natura- of restitutiepolis) en of de zorgaanbieder een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Aangezien ik geen contracten heb afgesloten met zorgverzekeraars, kunt u verwachten dat u bij een budgetpolis ongeveer 60 %, bij een naturapolis ongeveer 75 % van de kosten vergoed krijgt. Heeft u een restitutiepolis dan wordt uw behandeling voor 75-100 % vergoed. De precieze vergoeding is na te vragen bij uw zorgverzekering. Geadviseerd wordt dat u de hoogte van uw vergoeding voorafgaande aan de behandeling schriftelijk opvraagt bij uw zorgverzekering.

De factuur van uw behandeling wordt aan het einde van de maand rechtstreeks naar u verzonden.  Afhankelijk van uw polis en daarmee vergoedingspercentage zal ik het resterende bedrag bij u in rekening brengen. Voor tijdige betaling bent u zelf verantwoordelijk. Dit staat los van de vergoeding door uw zorgverzekering. Het factuurbedrag zou u dus zelf tijdens de behandeling of het behandeljaar moeten achterhouden en voorschieten voordat de zorgverzekering u uitbetaalt. Na betaling kunt u deze declareren bij uw zorgverzekering.

Kosten Gespecialiseerde GGZ

Het zorgprestatiemodel: wat verandert er voor patiënten?

Bron: website LVPP

Op 1 januari 2022 gaat er iets veranderen in de ggz. Het zorgprestatiemodel wordt ingevoerd. Ook voor u als patiënt heeft dat gevolgen, onder andere voor uw eigen risico. Welke gevolgen het nieuwe model heeft, leest u op deze pagina. De webpagina is nog in ontwikkeling en wordt in de komende periode aangevuld. 

Folder voor patiënten over het zorgprestatiemodel
Het programma zorgprestatiemodel heeft een folder voor patienten ontwikkeld over de veranderingen die de nieuwe bekostiging voor patiënten met zich meebrengt. Download hier de patiëntfolder zorgprestatiemodel (digitale versie) of de Engelstalige versie van de patientenfolder.

Waarom een nieuw model?

Het huidige systeem in de ggz is niet transparant. Het is voor veel patiënten moeilijk te begrijpen wat er op de factuur staat en er wordt vaak pas na meer dan een jaar een rekening gestuurd. Ook is het systeem te complex en vergt het te veel administratie van behandelaren.

Hoe werkt het zorgprestatiemodel?
Het nieuwe model voor de ggz heet het zorgprestatiemodel. De naam zegt het al: het fundament van het zorgprestatiemodel bestaat uit prestaties.

Deze prestaties zijn herkenbaar voor iedereen en ze weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg.
De tarieven sluiten aan op wie de behandeling uitvoert en de plek waar de behandeling plaatsvindt.

Het zorgprestatiemodel is transparant: de prestaties zijn duidelijk en overzichtelijk en zijn een feitelijke weergave van de zorg die u gekregen heeft.

De prijzen sluiten aan bij de geleverde zorg die u heeft gekregen. Factoren zoals het beroep van persoon die de behandeling uitvoert, de duur van elk consult, de plek waar de zorg plaatsvindt, wegen allemaal mee in het bepalen van de prijs voor de geleverde zorg.

Voor behandelaren betekent het nieuwe model minder administratie. Zij hoeven geen minuten meer te registreren en de regels en controles zijn eenvoudiger.

En zowel voor patiënt als voor de behandelaar is er sneller inzicht in de kosten. Daarvoor hoeft niet meer gewacht te worden tot het einde van een traject, want de prestaties zijn niet meer gekoppeld aan een langer lopend traject, maar aan een dag.  Er kan dus ook veel sneller gedeclareerd worden.

Wat verandert er op de rekening?
U kunt op de rekening van de behandelaar en op het overzicht van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. De rekening bevat herkenbare informatie die u gemakkelijk kunt controleren. U krijgt de rekening ook sneller. Zo weet u eerder welke kosten zijn gemaakt en of u eigen risico moet betalen. Op de rekening staat vanaf 1 januari 2022 ook de zorgvraagtypering.

Uw zorgverzekeraar krijgt rekeningen van uw behandelaar op basis van zorgprestaties en gaat dus zorgprestaties vergoeden. U kunt deze zorgprestaties terugvinden in de digitale omgeving van uw zorgverzekeraar. Als uw eigen risico moet worden aangesproken, gebeurt dit ook op basis van zorgprestaties.

Op 1 januari 2022 gaat het nieuwe zorgprestatiemodel in. Dit vraagt veel aanpassingen aan computersystemen, zowel bij uw behandelaar als bij de zorgverzekeraars. Daarom is het per 1 januari 2022 nog niet mogelijk om de rekeningen te declareren. De verwachting is dat declareren uiterlijk per 1 april 2022 mogelijk zal zijn.

Welke prestaties kunnen er op de rekening staan?
Op de rekening staan zorgprestaties. In de vrijgevestigde setting zijn vier verschillende zorgprestaties mogelijk:

 • consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt;
 • consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;
 • intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een collega;
 • reistijd: als de behandelaar naar u toe moet komen;
 • groepsconsulten: als u groepstherapie doet.

Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar en de duur van het consult.

Bij groepstherapie speelt daarnaast de groepsgrootte een rol.

Er zijn aparte tarieven voor de vrijgevestigde ggz. De tarieven zijn dus anders (en vaak lager) dan de tarieven voor ggz in een instelling. De tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Wat gebeurt er met uw eigen risico?
Tot en met 31 december 2021 betaalde u één keer het eigen risico per behandeltraject (product of dbc) van maximaal 365 dagen, ongeacht de startdatum van het behandeltraject. Zie voorbeeld 1 hieronder.

Dit gaat veranderen. Vanaf 1 januari 2022 wordt voor ggz het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Dit is een politieke keuze. LVVP-leden kunnen hier dan ook niet voor aansprakelijk gesteld worden. Bij andere vormen van zorg gebeurt dat al langere tijd. Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaalt u voor beide jaren het eigen risico.

De behandelaar kan u informeren over de financiële consequenties en het eigen risico in relatie tot de startdatum van de behandeling. De behandelaar mag u hierover echter niet adviseren. De behandelaar kan wel vanuit zorginhoudelijke redenen een advies geven. Als hij het belangrijk vindt dat u zo snel mogelijk start met de behandeling, dan mag hij u dat vanuit goed hulpverlenerschap adviseren. Daarbij zal hij u informeren over mogelijke financiële consequenties, maar dit speelt geen rol bij zijn advies.

Hoe weet ik of ik eigen risico moet betalen?
Of u naar aanleiding van uw behandeling in de ggz ook eigen risico moet betalen, hangt van verschillende dingen af:

 • Andere zorgkosten gehad in hetzelfde jaar?
  Heeft u in hetzelfde jaar ergens anders zorgkosten gehad die onderdeel waren van de basisverzekering? Bijvoorbeeld medicijnen of een behandeling in het ziekenhuis? Dan kan het zijn dat u toen uw eigen risico al heeft betaald. Of een deel daarvan.
 • Heeft u een hoger vrijwillig eigen risico?
  Heeft u bij het afsluiten van uw verzekering gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan is het  eigen risico bedrag bij u hoger. Het wettelijk eigen risico van dit jaar bedraagt 385 euro. Het  maximum eigen risico is 885 euro (500 euro bovenop het verplichte eigen risico). Als u koos voor  een hoger eigen risico bedrag, betaalt u een groter deel van uw zorgkosten zelf.

Moet ik eigen risico betalen?
Wilt u meer weten over uw eigen risico? Of maakt u zich zorgen over of u het wel kunt betalen? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Wat is zorgvraagtypering? 

Elke patiënt is uniek. Maar verschillende patiënten hebben wel gemeenschappelijke kenmerken. Een diagnose moet wel gesteld worden, maar zegt weinig over hoeveel zorg iemand nodig heeft. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen patiënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen.

In de vrijgevestigde praktijk worden met name patiënten behandeld met zorgvraagtype 1 tot en met 8. Over het algemeen geldt dat de zorgvraagtypen 1 tot en met 4 (soms 5) in de generalistische basis-ggz  worden behandeld, de zorgvraagtypen 5 tot en met 8 in de gespecialiseerde ggz.

De zorgvraagtypering wordt gedaan door de regiebehandelaar. Hiervoor gebruikt hij een vragenlijst genaamd HoNOS+. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar zelf ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de patiënt.

Op basis van de antwoorden op de HONOS+ bepaalt de regiebehandelaar welk zorgvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden.

De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geef weer welke behandeling er met u afgesproken wordt op grond van uw diagnose en de doelen die u samen met de behandelaar afspreekt. Tijdens de behandeling zal uw behandelaar bij tussentijdse evaluaties opnieuw de HoNOS+ invullen. Op basis daarvan zal gekeken worden of de behandeling bijgesteld moet worden en of de behandeling wellicht beëindigd kan worden. Uiteraard gebeurt dit altijd in afstemming met u.

Disclaimer

Deze teksten bevatten slechts summiere basisinformatie over het zorgprestatiemodel. De informatie wordt in de komende tijd verder aangevuld. Meer informatie staat in de regelgeving van de NZa en op www.zorgprestatiemodel.nl. De LVVP doet haar uiterste best om u van de juiste informatie te voorzien en gaat hierbij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te werk. Daarbij zijn wij ook weer afhankelijk van anderen. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat de informatie onvolledig, onjuist of verouderd is. De LVVP aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. 

Voor algemene informatie kijkt u op www.nza.nl en voor de tariefbeschikking van 2022 van de Gespecialiseerde GGZ klikt u op

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_646867_22/

Tarieven ongecontracteerde zorg

 • Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk  100 % van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de gz-psycholoog.
 • Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 100 % van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de psychotherapeut.

 

Tarief consult zelfbetalers (niet basispakketzorg)

Overig zorgproduct (OZP) bij Gespecialiseerde GGZ: zelf betalen
Behandeling van bepaalde problemen valt niet meer binnen de zorgverzekeringswet en komt daardoor niet voor vergoeding in aanmerking.
Relatietherapie valt in principe niet meer onder verzekerde zorg, ook niet als u aanvullend verzekerd bent. Uitzondering hierop is als er een psychisch probleem ten grondslag ligt aan de  relatieproblemen. Uw huisarts kan dan een verwijsbrief schrijven.
Relatietherapie sec, werkproblemen en aanpassingsstoornissen vallen onder niet-verzekerde zorg.
Wanneer u behandeling voor deze problemen wilt, dient u de kosten hiervan zelf te betalen.
De behandelgesprekken zullen per consult aan uzelf in rekening worden gebracht.
Soms kunnen deze kosten (gedeeltelijk) via een aanvullende verzekering vergoed worden. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden en/of zorgverzekeraar.

Tarief Overig (zorg)product

Het tarief in mijn praktijk voor de prestatie ‘niet-basispakketzorg consult’ is 100 % van het bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarief. Dit tarief is per 60 minuten.

Voorwaarden en tarief no-show / annuleren van de afspraak

Wanneer u om welke reden dan ook verhinderd bent, vraag ik u om uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak mij te mailen. Meldt u zich te laat of niet af, dan kan ik u de gereserveerde tijd in rekening brengen.

De praktijk hanteert voorwaarden en tarief voor no-show.
Het tarief voor no-show is: € 166, 13 per gemiste afspraak.

Ik hanteer hierbij in mijn praktijk 100 % van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de psychotherapeut. Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar. Zie voor meer informatie de betalingsvoorwaarden.

Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden gelden voor alle onderdelen en afspraken.
U blijft zelf verantwoordelijk voor betaling van de kosten. Zie voor meer informatie de betalingsvoorwaarden.

www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychologie

 Zakelijke rekeninggegevens

Naam: A.L. von Essen Psychotherapiepraktijk von Essen

IBAN: NL48 ABNA 0448 7149 06