Vergoeding

Vergoeding

Om in aanmerking te komen voor de Gespecialiseerde GGZ hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts in Nederland.

De Gespecialiseerde GGZ valt onder de verzekerde zorg in de basisverzekering (op basis van de Zorgverzekeringswet). Het verplichte eigen risico voor 2018 en 2019 is € 385 mits u het bedrag niet hebt verhoogd.

Het percentage van de vergoeding van uw behandeling is afhankelijk van uw soort verzekeringspolis (budget-, natura- of restitutiepolis) en of de zorgaanbieder een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Aangezien ik geen contracten heb afgesloten met zorgverzekeraars, kunt u verwachten dat u bij een budgetpolis ongeveer 60 %, bij een naturapolis ongeveer 75 % van de kosten vergoed krijgt. Heeft u een restitutiepolis dan wordt uw behandeling voor 75-100 % vergoed. De precieze vergoeding is na te vragen bij uw zorgverzekering. Geadviseerd wordt dat u de hoogte van uw vergoeding voorafgaande aan de behandeling schriftelijk opvraagt bij uw zorgverzekering.

De factuur van uw behandeling wordt aan het einde van de behandeling maar ten minste na een behandeljaar rechtstreeks naar u verzonden mits u voor een akte van cessie hebt getekend waardoor ik de factuur naar uw zorgverzekeraar stuur. Afhankelijk van uw polis en daarmee vergoedingspercentage zal ik het resterende bedrag bij u in rekening brengen. Voor tijdige betaling bent u zelf verantwoordelijk. Dit staat los van de vergoeding door uw zorgverzekering. Het factuurbedrag zou u dus zelf tijdens de behandeling of het behandeljaar moeten achterhouden en voorschieten voordat de zorgverzekering u uitbetaalt. Na betaling kunt u deze declareren bij uw zorgverzekering.

Kosten Gespecialiseerde GGZ

Op basis van de combinatie van diagnose en behandelduur, genaamd de Diagnose Behandel Combinatie (DBC), wordt het tarief van uw behandeling bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Een DBC heeft een looptijd van maximaal een jaar. Hierna kan, indien nodig, een vervolg-DBC geopend worden. Vergoeding hiervan valt onder de basisverzekering. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt de DBC-tarieven vast. Na afsluiting van de behandeling wordt het tarief vastgesteld aan de hand van de diagnose waar de behandeling op gericht is, en de totale hoeveelheid tijd (in minuten) die de therapeut aan de behandeling heeft besteed. Er worden zowel direct patiënten contacttijd, (face to face contact, telefonisch contact) als indirect patiënten contacttijd (verslaglegging, overleg) in rekening gebracht.

Voor algemene informatie kijkt u op www.nza.nl en voor de tariefbeschikking van 2018 en 2019 van de Gespecialiseerde GGZ klikt u op

2018

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_6206_22/

2019

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_255087_22/1/

file:///C:/Users/Luisa/Downloads/Bijlage%201%20Diagnose%20behandeling%20combinaties%20dbcs%20in.pdf

 

Zorg niet vergoed door de zorgverzekeraar

Overig zorgproduct (OZP) bij Gespecialiseerde GGZ: zelf betalen
Behandeling van bepaalde problemen valt niet meer binnen de zorgverzekeringswet en komt daardoor niet voor vergoeding in aanmerking.
Relatietherapie valt in principe niet meer onder verzekerde zorg, ook niet als u aanvullend verzekerd bent. Uitzondering hierop is als er een psychisch probleem ten grondslag ligt aan de  relatieproblemen. Uw huisarts kan dan een verwijsbrief schrijven.
Relatietherapie sec, werkproblemen en aanpassingsstoornissen vallen onder niet-verzekerde zorg.
Wanneer u behandeling voor deze problemen wilt, dient u de kosten hiervan zelf te betalen.
De behandelgesprekken zullen per consult aan uzelf in rekening worden gebracht.
Soms kunnen deze kosten (gedeeltelijk) via een aanvullende verzekering vergoed worden. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden en/of zorgverzekeraar.

Tarief Overig (zorg)product
Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult, vastgesteld door de NZa, is voor 2018 en 2019: € 101,03 per sessie van 60 minuten, incl. indirecte tijd (verslaglegging). Het tarief in mijn praktijk is dit tarief. Hier rust geen BTW op. Er is geen verwijzing van de huisarts nodig.

De tarieven hiervoor zijn:

  • individuele therapie € 101,03 per sessie
    (45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd)
  •  partnerrelatietherapie € 101,03 per sessie
    (45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd)

Naast de kosten per sessie wordt ook de tijd in rekening gebracht voor overige indirecte tijd (bijv. maken behandelplan, diagnostiek, communicatie huisarts, etc.). Het tarief hiervoor is € 101,03 per 60 minuten.

Het annuleren van de afspraak

Wanneer u om welke reden dan ook verhinderd bent, vraag ik u om uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak mij te mailen. Meldt u zich te laat of niet af, dan kan ik u de gereserveerde tijd in rekening brengen. Ik hanteer hierbij het maximumtarief wat de Nederlandse Zorgautoriteit heeft vastgesteld voor OZP- niet basispakketzorg en deze bedraagt € 101,03. Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar. Zie voor meer informatie de betalingsvoorwaarden.

Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden gelden voor alle onderdelen en afspraken.
U blijft zelf verantwoordelijk voor betaling van de kosten. Zie voor meer informatie de betalingsvoorwaarden.

www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychologie

 Zakelijke rekeninggegevens

Naam: A.L. von Essen Psychotherapiepraktijk von Essen

IBAN: NL48 ABNA 0448 7149 06