Privacyverklaring

Praktijk gegevens:
Psychotherapiepraktijk von Essen
Geldropseweg 156
5614AE Eindhoven

AGB code praktijk 94-060958
AGB code zorgverlener 94-014909

IBAN: NL48 ABNA 0448 7149 06
KvK nr. 61221058

PRIVACYSTATEMENT Psychotherapiepraktijk von Essen van Anne Luisa von Essen

Psychotherapiepraktijk von Essen van Anne Luisa von Essen, gevestigd te Eindhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61221058, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Psychotherapiepraktijk von Essen van Anne Luisa von Essen met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1 Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Psychotherapiepraktijk von Essen van Anne Luisa von Essen persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van Psychotherapiepraktijk von Essen van Anne Luisa von Essen;
 3. bezoekers van de website www.psychotherapiepraktijkvonessen.nl;
 4. alle overige personen die met Psychotherapiepraktijk von Essen van Anne Luisa von Essen contact opnemen of van wie Psychotherapiepraktijk von Essen van Anne Luisa von Essen persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.
 5. Audio-visuele opnamen t.b.v. supervisie-opleidingsdoeleinden tijdens sessies. Hiervoor geeft u uitdrukkelijk schriftelijk toestemming en kunt deze ook zonder opgave van redenen weer intrekken.

2 Verwerking van persoonsgegevens

Psychotherapiepraktijk von Essen van Anne Luisa von Essen verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. informatie over bezoeken van een betrokkene aan de website van Psychotherapiepraktijk von Essen van Anne Luisa von Essen worden niet geregistreerd en verwerkt, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 4. audio-visuele opnamen t.b.v. supervisie-opleidingsdoeleinden tijdens sessies. Hiervoor geeft de betrokkene uitdrukkelijk schriftelijk toestemming en kan betrokkene deze ook zonder opgave van redenen weer intrekken en gewist worden. De audio-visuele opnamen zullen niet langer bewaard blijven dan voor de betreffende doeleinden noodzakelijk.

3 Doeleinden verwerking

Psychotherapiepraktijk von Essen van Anne Luisa von Essen verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst, de declaratie voor verrichte werkzaamheden en voor supervisie-opleidingsdoeleinden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

4 Rechtsgrond

Psychotherapiepraktijk von Essen van Anne Luisa von Essen verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5 Verwerkers

Psychotherapiepraktijk von Essen van Anne Luisa von Essen kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Psychotherapiepraktijk von Essen van Anne Luisa von Essen persoonsgegevens verwerken. Psychotherapiepraktijk von Essen van Anne Luisa von Essen sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6 Persoonsgegevens delen met derden

Psychotherapiepraktijk von Essen van Anne Luisa von Essen deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Psychotherapiepraktijk von Essen van Anne Luisa von Essen deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7 Doorgifte buiten de EER

Psychotherapiepraktijk von Essen van Anne Luisa von Essen geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psychotherapiepraktijk von Essen van Anne Luisa von Essen ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 8 Bewaren van gegevens

Psychotherapiepraktijk von Essen van Anne Luisa von Essen bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Psychotherapiepraktijk von Essen van Anne Luisa von Essen hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. bezoekers van de website die het contactformulier gebruiken: wanneer er een behandelcontact ontstaat, dan is de informatie van het contactformulier onderdeel van het dossier en wordt het derhalve 20 jaar bewaard op basis van wettelijke verplichting. In alle andere gevallen wordt een bewaartermijn van maximaal 1 jaar gehanteerd.

9 Wijzigingen privacystatement

Psychotherapiepraktijk von Essen van Anne Luisa von Essen kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Psychotherapiepraktijk von Essen van Anne Luisa von Essen gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 10 Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Psychotherapiepraktijk von Essen van Anne Luisa von Essen te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Psychotherapiepraktijk von Essen van Anne Luisa von Essen door een e-mailbericht te sturen naar mail@psychotherapiepraktijkvonessen.nl

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychotherapiepraktijk von Essen van Anne Luisa von Essen persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Psychotherapiepraktijk von Essen van Anne Luisa von Essen door een e-mailbericht te sturen naar mail@psychotherapiepraktijkvonessen.nl.

Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)