Reglementen

Reglementen

Wet- en regelgeving

Het handelen van de psychotherapeut(e) geschiedt binnen de volgende kaders van de wet- en regelgeving:

  • Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG): In de wet BIG kunt u de bevoegdheden van professionals in de zorg opzoeken: www.bigregister.nl 
  • Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO), http://hulpgids.nl/recht/wettelijke-regelingen/wettekst-wet-op-de-geneeskundige-behandelingsovereenkomst-(wgbo).html
  • Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), http://wetten.overheid.nl/BWBR0011468/2016-01-01
  • Wet Klachtrecht Cliënten in de Zorgsector (WKCZ), http://wetten.overheid.nl/BWBR0007414/2015-01-01
  • Zorg Verzekering Wet (ZVW), http://wetten.overheid.nl/BWBR0018450/2016-08-01
Dossiervorming en privacyreglement

Dossiervorming en privacyreglement in het kader van de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO):

Van de behandeling wordt een dossier bijgehouden. Alle gegevens die belangrijk zijn voor de behandeling, worden daarin vastgelegd. Cliënten hebben, vanaf 16 jaar, het recht om hun eigen dossier in te zien. Anderen mogen het dossier alleen inzien wanneer u daar schriftelijk toestemming voor geeft. Deze toestemming kunt u later ook weer intrekken. Zelfs na uw overlijden hebben anderen geen recht op inzage in uw dossier. Wanneer bepaalde gegevens onjuist blijken te zijn, hebt u het recht om verbeteringen, aanvullingen of wijzigingen te laten aanbrengen.
Het dossier is eigendom van de praktijk en kan dus niet worden meegenomen. Wel kunt u een kopie krijgen van een gedeelte of van het gehele dossier. De hiervoor gemaakte kosten worden in rekening gebracht. U hebt naast uw recht op inzage in uw dossier ook het recht om vernietiging van het dossier aan te vragen. Uw schriftelijke of mondelinge informatieverstrekking is strikt vertrouwelijk. Informatieverstrekking aan en informatie-inwinning van derden, zoals bedrijfsarts of verzekeringsgeneeskundige,  vindt pas plaats wanneer u hierover inhoudelijk geïnformeerd bent en met uw schriftelijke toestemming. Met uw goedkeuring, zoals vastgelegd in het Diagnose Behandelplan Behandelovereenkomst (DBB) wordt uw huisarts op de hoogte gehouden van uw behandelproces. Conform de richtlijnen van de artsenorganisatie KNMG verstrek ik geen informatie aan juristen. Informatie, die voor de vergoeding door de zorgverzekeraar een vereiste zijn, worden met in achtneming van het privacyreglement, aan des betreffende instantie aangeleverd, zoals materiële controles (zie voor meer informatie: https://www.vvaa.nl/voor-leden/artikelen/uitleg-materiele-controle-zorgverzekeraar) door zorgverzekeraar. De psychotherapeut heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Hij/zij kan dus alleen met uw schriftelijke toestemming gegevens over u verstrekken aan bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij, keuringsarts of Arbodienst. De psychotherapeut mag alleen in noodsituaties zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. De psychotherapeut heeft geen toestemming van u nodig wanneer hij/zij over uw behandeling overleg wil plegen met collega’s. Deze collega’s hebben overigens ook een geheimhoudingsplicht. Er geldt de waarneming van de zorg voor cliënten tijdens tijdelijke afwezigheid van een vrijgevestigde psycholoog/psychotherapeut door de collega van het samenwerkingsverband. Bij langer durende of blijvende afwezigheid geldt de richtlijn dossieroverdracht als handreiking. Voor meer informatie rondom waarneming en dossieroverdracht zie het kopje ‘Over mij’ onder kwaliteitsbewaking. Dit is onderling geregeld met collega’s van het samenwerkingsverband. Om te waarborgen dat er geen privacygevoelige informatie lekt naar onbevoegden tijdens de digitale communicatie zal ik privacygevoelige informatie op mijn eigen ‘own Cloud’ systeem zetten en de patiënt(e) een link via email sturen waar hij/zij zijn/haar documenten kan downloaden voor diens eigen administratie waarna de verantwoordelijkheid voor dataveiligheid weer bij patiënt(e) terecht komt.

ROM afname en DBC Informatie Systeem (DIS) aanlevering

De zorgverlener (psychotherapeute) binnen de geestelijke gezondheidszorg wordt verplicht gesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en zorgverzekeraars om toetsing van het behandelresultaat middels afname van vragenlijsten, genaamd Routine Outcome Monitoring (ROM)’ te realiseren. Bij begin, periodiek (einde behandeljaar) en einde van de behandeling wordt gevraagd om deze vragenlijsten in te vullen. De resultaten worden samen met u bekeken en geïnterpreteerd binnen het psychotherapieproces. De zorgverzekeraars en het Ministerie VWS stellen de eis dat deze ROM resultaten en Diagnose Behandel Combinatie (DBC) informatie vervolgens geanonimiseerd en versleuteld volgens diagnosecodes naar de centrale databank van respectievelijk de Stichting Vrijgevestigde ROMmen en Stichting Benchmark GGZ en DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd worden. Wanneer u niet akkoord gaat met het versturen van deze aanlevering kunt u de ROM gegevens weigeren en daarnaast voor de DIS aanlevering een privacy verklaring (formulier verstrek ik u) invullen en dan ontslaat u mij van deze plicht.

Dossiervorming en het privacyreglement geschiedt op basis van de beroepscode van psychotherapeuten. Desgevraagd kunt u een exemplaar van de beroepscode van psychotherapeuten inzien in de wachtkamer. Zie voor meer informatie: http://www.psychotherapie.nl/217055286/Beroepscode
Het dossier wordt na afloop van de therapie gedurende 15 jaar bewaard. Dit is de wettelijk verplichte termijn. Daarna wordt het vernietigd.

 

Klachtenregeling over de bejegening en over de behandeling (volgens richtlijn LVVP)

Klachten over de bejegening door uw behandelaar of over de behandeling kunt u in eerste instantie het beste met hem/haar zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met uw behandelaar op te lossen, dan kunt u gebruikmaken van de volgende mogelijkheden: bemiddeling door een klachtenfunctionaris en de klachtencommissie van de LVVP. Daarnaast hanteert de behandelaar het Veilig Incidenten Melding (VIM) systeem waar hij nauwkeurig incidenten kenbaar maakt. Zie voor meer informatie Specificatie klachtenregeling over de bejegening en over de behandeling.