Reglementen, AVG statement en klachtenregeling

Aanmeld- en behandelstop in verband met tijdelijke sluiting van mijn psychotherapiepraktijk vanaf 26 september 2023, vanaf dit moment ben ik als psychotherapeut niet praktiserend. Overal waar psychotherapeut staat kunt u psychotherapeut niet praktiserend lezen.

Mogelijk vanaf lente 2024 is er weer volop behandelcapaciteit beschikbaar. Voor eventuele wijzingen hieromtrent graag mijn website consulteren. 

Reglementen

Wet- en regelgeving

Het handelen van de psychotherapeut(e) geschiedt binnen de volgende kaders van de wet- en regelgeving:

 • Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG): In de wet BIG kunt u de bevoegdheden van professionals in de zorg opzoeken: www.bigregister.nl 
 • Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO), http://hulpgids.nl/recht/wettelijke-regelingen/wettekst-wet-op-de-geneeskundige-behandelingsovereenkomst-(wgbo).html
 • Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), http://wetten.overheid.nl/BWBR0011468/2016-01-01
 • Wet Klachtrecht Cliënten in de Zorgsector (WKCZ), http://wetten.overheid.nl/BWBR0007414/2015-01-01
 • Zorg Verzekering Wet (ZVW), http://wetten.overheid.nl/BWBR0018450/2016-08-01
Dossiervorming en privacyreglement in het kader van de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)

Van de behandeling wordt een dossier bijgehouden. Alle gegevens die belangrijk zijn voor de behandeling, worden daarin vastgelegd. Cliënten hebben, vanaf 16 jaar, het recht om hun eigen dossier in te zien. Anderen mogen het dossier alleen inzien wanneer u daar schriftelijk toestemming voor geeft. Deze toestemming kunt u later ook weer intrekken. Zelfs na uw overlijden hebben anderen geen recht op inzage in uw dossier. Wanneer bepaalde gegevens onjuist blijken te zijn, hebt u het recht om verbeteringen, aanvullingen of wijzigingen te laten aanbrengen.
Het dossier is eigendom van de praktijk en kan dus niet worden meegenomen. Wel kunt u een kopie krijgen van een gedeelte of van het gehele dossier. De hiervoor gemaakte kosten worden in rekening gebracht. U hebt naast uw recht op inzage in uw dossier ook het recht om vernietiging van het dossier aan te vragen. Uw schriftelijke of mondelinge informatieverstrekking is strikt vertrouwelijk. Informatieverstrekking aan en informatie-inwinning van derden, zoals bedrijfsarts of verzekeringsgeneeskundige,  vindt pas plaats wanneer u hierover inhoudelijk geïnformeerd bent en met uw schriftelijke toestemming. Met uw goedkeuring, zoals vastgelegd in het Diagnose Behandelplan Behandelovereenkomst (DBB) wordt uw huisarts op de hoogte gehouden van uw behandelproces. Conform de richtlijnen van de artsenorganisatie KNMG verstrek ik geen informatie aan juristen. Informatie, die voor de vergoeding door de zorgverzekeraar een vereiste zijn, worden met in achtneming van het privacyreglement, aan des betreffende instantie aangeleverd, zoals materiële controles (zie voor meer informatie: https://www.vvaa.nl/voor-leden/artikelen/uitleg-materiele-controle-zorgverzekeraar) door zorgverzekeraar. De psychotherapeut heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Hij/zij kan dus alleen met uw schriftelijke toestemming gegevens over u verstrekken aan bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij, keuringsarts of Arbodienst. De psychotherapeut mag alleen in noodsituaties zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. De psychotherapeut heeft geen toestemming van u nodig wanneer hij/zij over uw behandeling overleg wil plegen met collega’s. Deze collega’s hebben overigens ook een geheimhoudingsplicht. Er geldt de waarneming van de zorg voor cliënten tijdens tijdelijke afwezigheid van een vrijgevestigde psycholoog/psychotherapeut door de collega van het samenwerkingsverband. Bij langer durende of blijvende afwezigheid geldt de richtlijn dossieroverdracht als handreiking. Voor meer informatie rondom waarneming en dossieroverdracht zie het kopje ‘Over mij’. Dit is onderling geregeld met collega’s van het samenwerkingsverband.

Dossiervorming en het privacyreglement geschiedt op basis van de beroepscode van psychotherapeuten. Desgevraagd kunt u een exemplaar van de beroepscode van psychotherapeuten inzien in de wachtkamer. Zie voor meer informatie: http://www.psychotherapie.nl/217055286/Beroepscode
Het dossier wordt na afloop van de therapie gedurende 20 jaar bewaard. Dit is de wettelijk verplichte termijn. Daarna wordt het vernietigd.

Vragenlijst afname en aanleverging anonieme gegevens naar de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA)

De zorgverlener (psychotherapeute) binnen de geestelijke gezondheidszorg wordt verplicht gesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en zorgverzekeraars om toetsing van het behandelresultaat middels afname van vragenlijsten, genaamd Routine Outcome Monitoring (ROM)’ te realiseren. Bij begin, periodiek (einde behandeljaar) en einde van de behandeling wordt gevraagd om deze vragenlijsten in te vullen. De resultaten worden samen met u bekeken en geïnterpreteerd binnen het psychotherapieproces. De zorgverzekeraars en het Ministerie VWS stellen de eis dat deze ROM resultaten en gegevens over het zorgtraject vervolgens geanonimiseerd en versleuteld volgens diagnosecodes naar de centrale databank van respectievelijk de Stichting Vrijgevestigde ROMmen en Stichting Benchmark GGZ en de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) gestuurd worden. Wanneer u niet akkoord gaat met het versturen van deze aanlevering kunt u de ROM gegevens weigeren en daarnaast voor de NZA aanlevering een privacy verklaring (formulier verstrek ik u) invullen en dan ontslaat u mij van deze plicht.

AVG Privacystatement

Praktijk gegevens:
Psychotherapiepraktijk von Essen
Geldropseweg 156
5614AE Eindhoven

AGB code praktijk 94-060958
AGB code zorgverlener 94-014909

IBAN: NL48 ABNA 0448 7149 06
KvK nr. 61221058

PRIVACYSTATEMENT Psychotherapiepraktijk von Essen van Anne Luisa von Essen

Psychotherapiepraktijk von Essen van Anne Luisa von Essen, gevestigd te Eindhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61221058, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Psychotherapiepraktijk von Essen van Anne Luisa von Essen met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1 Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Psychotherapiepraktijk von Essen van Anne Luisa von Essen persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van Psychotherapiepraktijk von Essen van Anne Luisa von Essen;
 3. bezoekers van de website www.psychotherapiepraktijkvonessen.nl;
 4. alle overige personen die met Psychotherapiepraktijk von Essen van Anne Luisa von Essen contact opnemen of van wie Psychotherapiepraktijk von Essen van Anne Luisa von Essen persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.
 5. Audio-visuele opnamen t.b.v. supervisie-opleidingsdoeleinden tijdens sessies. Hiervoor geeft u uitdrukkelijk schriftelijk toestemming en kunt deze ook zonder opgave van redenen weer intrekken.

2 Verwerking van persoonsgegevens

Psychotherapiepraktijk von Essen van Anne Luisa von Essen verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. informatie over bezoeken van een betrokkene aan de website van Psychotherapiepraktijk von Essen van Anne Luisa von Essen worden niet geregistreerd en verwerkt, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 4. audio-visuele opnamen t.b.v. supervisie-opleidingsdoeleinden tijdens sessies. Hiervoor geeft de betrokkene uitdrukkelijk schriftelijk toestemming en kan betrokkene deze ook zonder opgave van redenen weer intrekken en gewist worden. De audio-visuele opnamen zullen niet langer bewaard blijven dan voor de betreffende doeleinden noodzakelijk.

3 Doeleinden verwerking

Psychotherapiepraktijk von Essen van Anne Luisa von Essen verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst, de declaratie voor verrichte werkzaamheden en voor supervisie-opleidingsdoeleinden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

4 Rechtsgrond

Psychotherapiepraktijk von Essen van Anne Luisa von Essen verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5 Verwerkers

Psychotherapiepraktijk von Essen van Anne Luisa von Essen kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Psychotherapiepraktijk von Essen van Anne Luisa von Essen persoonsgegevens verwerken. Psychotherapiepraktijk von Essen van Anne Luisa von Essen sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6 Persoonsgegevens delen met derden

Psychotherapiepraktijk von Essen van Anne Luisa von Essen deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Psychotherapiepraktijk von Essen van Anne Luisa von Essen deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7 Doorgifte buiten de EER

Psychotherapiepraktijk von Essen van Anne Luisa von Essen geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psychotherapiepraktijk von Essen van Anne Luisa von Essen ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 8 Bewaren van gegevens

Psychotherapiepraktijk von Essen van Anne Luisa von Essen bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Psychotherapiepraktijk von Essen van Anne Luisa von Essen hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. bezoekers van de website die het contactformulier gebruiken: wanneer er een behandelcontact ontstaat, dan is de informatie van het contactformulier onderdeel van het dossier en wordt het derhalve 20 jaar bewaard op basis van wettelijke verplichting. In alle andere gevallen wordt een bewaartermijn van maximaal 1 jaar gehanteerd.

9 Wijzigingen privacystatement

Psychotherapiepraktijk von Essen van Anne Luisa von Essen kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Psychotherapiepraktijk von Essen van Anne Luisa von Essen gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 10 Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Psychotherapiepraktijk von Essen van Anne Luisa von Essen te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Psychotherapiepraktijk von Essen van Anne Luisa von Essen door een bericht te sturen naar

Psychotherapiepraktijk von Essen

Geldropseweg 156

5614AE Eindhoven

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychotherapiepraktijk von Essen van Anne Luisa von Essen persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Psychotherapiepraktijk von Essen van Anne Luisa von Essen door een bericht te sturen naar

Psychotherapiepraktijk von Essen

Geldropseweg 156

5614AE Eindhoven

Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Klachtenregeling over de bejegening en over de behandeling (volgens richtlijn LVVP)

Klachten over de bejegening door uw behandelaar of over de behandeling kunt u in eerste instantie het beste met hem/haar zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met uw behandelaar op te lossen, dan kunt u gebruikmaken van de volgende mogelijkheden: bemiddeling door een klachtenfunctionaris en de klachtencommissie van de LVVP. Daarnaast hanteert de behandelaar het Veilig Incidenten Melding (VIM) systeem waar hij nauwkeurig incidenten kenbaar maakt. Zie voor meer informatie Specificatie klachtenregeling over de bejegening en over de behandeling.