Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de psychotherapeute en de patiënt(e).

Artikel 2

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur op een werkdag voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak, ongeacht de reden, is de psychotherapeute gerechtigd de gereserveerde tijd aan de patiënt in rekening te brengen. Ik hanteer het maximumtarief wat de Nederlandse Zorgautoriteit heeft vastgesteld voor OZP- niet basis pakketzorg en deze bedraagt € 101,03. Deze kosten kunnen niet verhaald worden op de zorgverzekeraar.

Artikel 3

De kosten voor de behandeling dienen binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald. Indien de patiënt(e) een zorgverzekering heeft waarmee de psychotherapeut geen contract heeft, dan stuurt de psychotherapeut de factuur naar de patiënt(e) en dan kan deze naar de zorgverzekering gestuurd worden ter declaratie.

Artikel 4

Indien de patiënt(e) het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de patiënt(e) in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en brengt de psychotherapeute rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de patiënt(e) in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtin­gen te voldoen.

Artikel 5

Bij niet-betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum kan de psychotherapeut de patiënt(e) een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van 5 euro aan de patiënt(e) in rekening gebracht.

Artikel 6

Voldoet de patiënt(e) binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de psychotherapeute zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt(e). De buitengerechtelijke incasso­kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 8

Bij betalingsachterstand is de psychotherapeute gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt(e) aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Bron: LVVP naast eigen aanpassingen